KNĚŽÍ FARNOSTI

MODLITBA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

Pomoz mi, abych ti sloužil, jak to zasluhuješ, abych dával a nešetřil námahy, abych pracoval a neptal se po odpočinku, abych bojoval a nedbal ran, abych pracoval a neočekával jinou odměnu, než že mohu spolupracovat na tom, aby se svět sjednotil v lásce. Amen.

V dochovaných písemnostech uložených v archivech, v místních kronikách a farních matrikách, jsou doložena tato jména kaplanů a kněží blučinské farnosti. 

Už v první písemné zmínce o Blučině je jméno duchovního správce. Jmenoval se Jan a psal se rok 1240. V této listině českého krále Václava I. pro tišnovský klášter svědčí blučinský plebán Jan (plebán = kněz) JOHANNES PLEBANUS DE LUCHIN. Je uveden na konci svědecké řady, vedle Česlava, kaplana královny Konstancie.

Další zmínka o blučinském faráři je z roku 1263, kdy asi stejný farář JAN vedl spor s opatem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou o příslušnost obce Bertoldsdorf (zaniklá vesnice, uváděna i jako Novošice), která spadala také do naší farnosti.

Patronátní právo kostela v Blučině patřilo žďárskému klášteru zřejmě od r. 1252 až do r. 1490, kdy jej opat Linhart prodal židlochovickému panství. V roce 1384 koupil farář ONDŘEJ od řezníka Kuncmana hospůdku, kterou přestavěl na faru, jak se píše v Melichárkově kronice. Jména dalších duchovních správců nejsou v archivech zapsána. Posledním katolickým knězem na začátku 16. století byl ŠIMON.

Prameny z konce 16. a počátku 17. století zmiňují jen nekatolické duchovní správce. K nim patřili: Ondřej (od r. 1582)pastor, který opravil střechu i okna v kostele, jak je uvedeno v knize obecních účtů z roku 1592, dále pak pastor Jan (r. 1596), pastor Tomáš (r. 1614), Georg Breyer (r. 1615), český kazatel Josef (r. 1617), kněz Jurka (r. 1620), uváděn i jako Jiřík.

V roce 1625 se obrátil majitel panství Adam z Valdštejna se žádostí o církevní péči do Rajhradu. Opat měl ale k dispozici jen čtyři řádové bratry, takže od 1. 8. 1625 byla zahájena alespoň tradice procesí. Pořádali je na svátek svatého Petra a Pavla dva řádoví bratři – Maurus Korošo a Martin Řežný. Osobně je vodili snad do roku 1635.

1627 MIKULÁŠ JAN REISER farář v Židlochovicích, který konal bohoslužby ve všech osadách židlochovického panství.

1671 VALENTIN SCHWARZ – který se současně stal děkanem v Židlochovicích. Zasloužil se o vybudování děkanství, které bylo základním krokem k vytvoření systému církevní správy.

1673 ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ FARNOSTI BLUČINA

1675 ANDREUS IGNATIUS GRÖGER byl prvním samostatným blučinským farářem. Investován byl však až 18. 7. 1675 a od této doby byly vedeny řádné matriky. Byla mu přidána ještě farnost Měnín, Nikolčice a Křepice, kam kněz dojížděl zpravidla na koni. Za něj byla postavena nová fara. Odešel roku 1685 do Tuřan.

1685 ANDREAS FRANCISCUS WEISS dříve farář ve Velkých Němčicích. Založil pamětní knihu. Za něho měl roku 1691 kostel 2 oltáře – Panny Marie, Nejsvětější Trojice a kapli svaté Barbory. Na věži byly 4 zvony. V dobrém stavu byla fara, byl u ní i kus půdy a dva vinohrady. Působil v Blučině do roku 1695. 

1695 JOHANNES JOSEPHO NOVOTNÝ – po 6 letech odešel do Židlochovic.

1701 JOHANN BERNARD HABERLAND – za jeho působení přistavěna ke kostelu na severní straně tzv. "ulička" neboli nízká síň. Roku 1707 bylo zřízeno bratrstvo sv. Barbory a pro něj, a snad i pro ženy, byla zapotřebí další kostelní prostora. Před rokem 1705 vyhořelá fara znovu vystavěna. Přeložen v roce 1733 do Šitbořic.  

Zápisy v matriční knize z let 1703-1733 dokazují, že Johann Haberland míval jednoho kaplana. Dle potřeby vypomáhali kaplani ze Židlochovic (Mathias Fellbier, Martinus Smeikal, aj.), z Rajhradu (Romualdus Hocher Prior, Benedictus Wotava, Nepomucenus Handl), aj.

1703-1704 MARTIN ZITTA                                                     1705-1706 THOMAS KURDA                                          1706-1707 LEOPOLDUS ROSTOMILÝ                                1708 ANDREAS CAPELANUS LAUTSCHICENSIS        1708-1709 TOBIAS BERG                                                      1710-1711 JACOBUS LANG                                              1712-1713 JOES KOVÁK                                                       1714 R. D. WENCESLAUS                                              1715 DAVID MECHL                                                             1716-1719 CAROLUS JENEDL                                        1719 MATHIAS MADER                                                         1720-1721 JACOBUS WOLF                                          1720 FRANCISCUS SCHAMPACH                                       1722-1730 JOSEPHUS ŽIDROVITZKÝ                          1730 MATHIAS ŽELEZNÝ                                                     1730 BARTOLOMEUS JAICH                                        1731 BARTOLOMEUS HAJEK                                                 1731-1732 JOANNES HORAČZEK

1733 GEORGIUS HIERONIMUS DOČKAL – uváděn jako blučinský rodák, ale v matrice narozených nezapsán. Přišel ze Šitbořic. Za něj zažila Blučina pruský vpád. Zemřel v Blučině 18. 12. 1746 (matrika 1033/270) ve věku 59 let.

I Georgius Dočkal míval kaplana:

 1733 JOAN HORÁČZEK                                                        1735 MARTINUS ZBORKA                                               1736 JOANNES KNAP                                                       1738 FRANCISCUS LASTOVIČZKA                               1741 BARTOLOMEJ VÍTEK (I WITEK)                                 1742 PAULUS ČZERMAK                                               1744 WENCESLAUS RUŽIČZKA

1746 FRANCISCUS GABRIEL – působil v Blučině jako farář 5 let. Zemřel 2. 4. 1751 (matrika 1033/278) ve věku 42 let.

Kaplani za Francisca Gabriela:

1747-1752 JOSEF PETSCH                                                     1747-1749 JOHANNES KULLHAYN                              1750-1753 ANTONII SCHTEPANOVSKY (i STIEPANOVSKÝ)

1751 AUGUSTIN JÜNGER – dříve kaplan v Pohořelicích. Zemřel 29. 5. 1761 (matrika 1033/283), pohřben v Blučině v kapli svaté Barbory. Kostel po něm zdědil 2193 zlatých a 19 krejcarů.

Další uvedení kaplani v letech 1752 – 1765:

1752-1757 AUGUSTIN PRAŽÁK                                           1753-1760 MELCHIOR KISLING                                  1757-1761 JOANNES HAUSCHILD

17. 5. 1757 zemřel ve 38 letech AUGUSTIN PRAŽÁK, kaplan blučinský, je pohřben pod oltářem svatého Jana Nepomuka

1760 -1761 ANTONIUS SCHMID                                                                                                                              1763 -1765 JOANNES FRANK                                                                                                                                      1763 CLEMENT KRATOCHVIL

1761 FLORIAN GOTHARDUS SCHWAB – narodil se 21. 4. 1716 (matrika 13262/53) ve Vyškově. Přišel do Blučiny z Pohořelic. Miloval květiny a dal roku 1764 postavit na dvoře farské zahrady skleník. Zemřel 23. 5. 1765 (matrika 1034/84) ve věku 49 let.

1765 JOHANES JACOB BRUNN – narodil se v Moravském Novém Městě, dosavadní farář v Telnici. Začal r. 1767 s celkovou přestavbou chrámové budovy, která postihla zejména vnější vzhled kostela. Gotická okna s lomeným obloukem byla nahrazena okny čtvercovými, část oken zazděna. Nově zřízená sakristie, umístěna pod věží, kde zůstala do r. 1850. Působil v Blučině do roku 1771, kdy odešel jako děkan do kostela sv. Jakuba v Brně.

1771 CAROLUS WEISS – narozen 21. 12. 1734 (matrika 1033/100) v Blučině v čísle 24. Působil jako farář v Telnici, pak 25 let v Blučině. Vybudoval opět faru, na její výstavbu věnoval 4000 zlatých. Opětovně zřídil vodovod. Nechal vyměřit farní polnosti. Po Josefínské reformě r. 1785 se osamostatnily fary v Měníně a v Nikolčicích. Přeložen do Mikulova, kde působil jako kanovník a děkan. Zemřel 7. 11. 1805 (matrika 2951/118).

Kaplani za Karla Weisse:

1774 FRANC LIBISCHER                                                         1774 -1781 CAROLUS WITKE                                        1774 -1777 IGNATIUS SCHONWALD                                    1778 -1781 GABRIEL MRAKOTSKY                              1781 WENCEL TUREČEK                                                       1781-1783 BARTOLOMEUS MANDELA                        1784-1785 JOANNES SCHAUMAN                                         1788-1790 AGAPITUS MULBERGER

1796 KLEMENT KRATOCHVÍL - narozen asi roku 1738. V letech 1775-79 farářem v Drnovicích, pak v Telnici, okresním děkanem v Židlochovicích, pak v Mikulově. Do Blučiny přišel 20. 9. 1796. Zemřel 25. 2. 1801 (matrika 1044/34) v 64 letech.

1802 MATHIAS JABLONSKÝ - narozen v Lipníku asi roku 1738. Kaplanem v Blučině od roku 1784 do roku 1802, pak farářem. Za jeho působení prošla vesnicí za napoleonských válek francouzská i spojenecká vojska a napáchala značné škody, i fara byla vypleněna. Také bohoslužebné předměty, pokud byly ze zlata či stříbra, byly odvedeny r. 1810 státu. Kostel přišel o dva kalichy, pacifikál a velkou monstranci. V pozůstalosti pamatoval na farnost, které odkázal na odstranění škod 1200 zlatých. Zemřel po dlouhé nemoci 26. 11. 1818 (matrika 1044/65) v 63 letech.

V letech 1803-1814 místo kaplana neobsazeno. 

1814 JOANNES BORCZ – kaplan, který zastupoval nemocného faráře Jablonského. První zápis v matrice v listopadu 1814. Byl přeložen 7. 3. 1820 do Kučerova.

V letech 1821 – 1833 místo kaplana neobsazeno.

1819 VÁCLAV MICHAL PEŠINA, rytíř z Čechorodu                                                              Narozen 13. 9. 1782 v Novém Hradci Králové, v domě, na jehož místě dnes stojí základní škola (v ulici, která dnes nese jeho jméno). V Hradci Králové studoval gymnázium, filozofii a bohosloví. Po vysvěcení na kněze 28. 8. 1807 sloužil nejprve jako kaplan v Polné. V roce 1814 mu svěřili faru v Krucemburku. Byl nejučenějším knězem na blučinské faře. Duchovní správu vedl s největší pílí 13 let. Zasloužil se o ukončení pozemkového sporu mezi obcí a židlochovickým panstvím. Díky němu věnovala vrchnost obci polnosti v rozloze asi 300 měřic. Působil i jako dozorce škol farního okresu hustopečského. Byl velmi pracovitý a oblíbený. Ve svěřených obcích usiloval o vzdělání a národní uvědomění, zapojil se do šíření českých knih. Odvahou a odhodláním se vyznamenal zejména roku 1831 za cholery. Od 29. července 1832 kanovníkem u svatého Víta v Praze. Do Prahy "prý" odvezl nejstarší kroniky, které se už nikdy do Blučiny nevrátily. Byl národním buditelem, čestným doktorem pražské university, spisovatelem. Zasloužil se o dostavění Svatovítské katedrály. Zemřel 7. 5. 1859 v Praze.

1832 JOSEF KROPIL – narozen 22. 2. 1790 v Dačicích v Čechách. Vysvěcen roku 1814 v Brně. Kaplanem v Radostíně, od roku 1817 v Šitbořicích, potom v Židlochovicích, kde byl od roku 1826 zámeckým kaplanem. Od roku 1832 administrátorem v Blučině. Zasloužil se o výstavbu fary po požáru r. 1835 i o přestavbu školy. Zemřel 1. 10. 1852 (matrika 1045/46) v Blučině. 

Josef Kropil míval jednoho kaplana.

1834 VINCENC WSATZNÝ – narozen roku 1808 – v Blučině 2 roky

V letech 1836-1839 místo kaplana neobsazeno.

1840 KARL DROBNÝ                                                                 1841 JOSEF POSPISCHIL                                      1843 ANTON RUŽICZKA – narozen 1811                                   1844 JOHANN POKORNÝ                                    1845 HEINRICH PANATSCHEK (?) – působil zde 2 roky             1847 ANDREAS JOKSCH                                        1849 KARL VAGNER – kaplanem v Blučině do roku 1850

V letech 1851-52 místo kaplana neobsazeno.           

F. Eisenfest
F. Eisenfest

1852 FRANTIŠEK EISENFEST Narozen 20. 3. 1806 (matrika 1137/153) v Dolních Kounicích. Vysvěcen na kněze 24. 8. 1831 v Olomouci. Kooperátorem v Tikovicích (dnes Ořechov). Od roku 1841 v Pohořelicích. Od 22. 12. 1852 ustanoven farářem v Blučině. Dne 8. 1. 1871 jmenován konsistorním radou a dne 24. 8. 1891 biskupským radou. Zemřel 2. 10. 1892 (matrika 1046/31), je pochován na místním hřbitově.    

1892 VINCENC ŠEVČÍK Narozen 25. 11. 1861 (matrika 782/26) ve Sloupě. Rok studoval klasickou filologii na universitě ve Vídni. Dne 26. 7. 1886 vysvěcen na kněze. Kaplanem v Blučině od roku 1886, farářem ustaven ke dni 29. 12. 1892. Zasloužil se o novou úpravu a výzdobu kostela. Pořídil nová gotická okna, zbudoval nový kamenný oltář. Byl předsedou čtenářského spolku Pokrok a pěveckého sdružení Cyrilská jednota. Dne 18. 12. 1903 jmenován konsistorním radou, později biskupským radou. Zemřel 15. 4. 1925 (matrika 1046/97), pochován na místním hřbitově. 

1922 ALOIS HROCH Narozen roku 1892 v Kojetíně. Kaplanem v Dolních Dunajovicích, Brně-Zábrdovicích, v Medlově, ve Stonařově. Do Blučiny přišel 13. 4. 1922 jako kaplan. Působil zde do 31. 8. 1926. Získal si sympatie většiny farníků, kteří jej neradi ztratili. Odešel do Doubravic, pak do Jedovnic, následně do Lipovce u Blanska. V letech 1941 – 1969 ve Velkých Pavlovicích. Od roku 1970 v důchodu. Zemřel 15. 6. 1973 v Praze.

1925 JAN STEJSKAL Narozen 29. 5. 1873 v Krhově v č. 13, okres Blansko (matrika 149/39), pokřtěn jako Johann. Maturoval roku 1893 ve Vysokém Mýtě. Rok studoval práva v Praze na české universitě. Dne 31. 7. 1898 vysvěcen na kněze. Kaplanoval 6 let v Moravských Budějovicích, 5 let v Jevišovicích, pak ve Velkých Pavlovicích. Administrátorem v Kobylí, v Šaraticích, v Hovoranech. Farářem v Litohoři u Moravských Budějovic 14 let. Od 28. 12. 1925 ustanoven farářem v Blučině. Byl vzorným knězem, pracujícím pilně a neúnavně v duchovní správě. Jeho jednání bylo vždy nestranné. Za jeho působení probíhala od roku 1935 rekonstrukce interiéru kostela, která začala výměnou elektrického vedení, včetně osvětlení, staré olejové malby otlučeny. V kronice zmíněna jeho statečnost ve válečném roce 1943, kdy odmítl sloužit pohřební obřady v německém jazyce a mši svatou sloužil v latině. Zasloužil se o obnovu kostela, který byl značně poničen po vybuchnutí bomby v těsné blízkosti kostela v dubnu v roce 1945. Působil zde téměř 30 let až do 1. 8. 1955, kdy byl vyvázán z duchovní správy. Zemřel 12. ledna 1959, je pochován na místním hřbitově. 

1926 FRANTIŠEK KRAUS Narodil se 28. 3. 1901 (matrika 6003/282) ve Vracově v čísle 142. Administrátorem v Blučině 26. 4. - 16. 6. 1926. Odešel do Lažánek, pak do Kunštátu na Moravě. V Brně působil u svatého Augustina v letech 1961-1963. V roce 1963 odchází na vlastní žádost do důchodu. Zůstává v brněnské farnosti, bydlí na faře až do své smrti v roce 1974. Pohřbený je v rodném Vracově.

1926 JAN BENEŠ Narodil se 1. 3. 1865 (matrika 17/23) v Dolní Bělé u Plzně v čísle 3. Na kněze vysvěcen 27. 7. 1890 v Praze. Farářem ve Veltrubech u Kolína. Byl konsistorním radou pražské arcidiecéze a arcibiskupským notářem v Praze. Na vlastní žádost přijat do brněnské diecéze. Byl kaplanem v Blučině od 1. 12. 1926. Od 1. 11. 1927 kaplanem v Brně-Řečkovicích, kde působil do roku 1940. K 1. 1. 1940 odchází na odpočinek. Dne 31. 10. 1940 byl vyvázán z duchovní služby. Zemřel 4. 9. 1946. Je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.

1934 LADISLAV NOLL Narozen 23. 6. 1909 asi ve Střelicích u Brna. Vysvěcen 5. 7. 1934 v Brně. Katechetou v Měříně. Krátce kooperátorem v Blučině (15. 7. - 31. 8. 1934), pak v Brně-Řečkovicích a na Starém Brně. V letech 1958-1972 kooperátorem v Židlochovicích. Od 1. 8. 1972 v důchodu. K 1. prosinci 1973 duchovním správcem sester ve Střelicích u Brna. Od 1. 5. 1984 odešel jako důchodce do Charitního domova na Moravci, kde 8. 6. 1984 zemřel.

P. Franta
P. Franta

1941 ThDr. PETR FRANTA Narozen 24. 10. 1909 v Boršicích u Buchlovic. Studoval filozofii v Itálii. Vysvěcen 23. 6. 1937 v Lublani. Během 63 let své kněžské služby působil jako katecheta v Ostravě a v Brně. Kooperátorem v Blučině od 1. 10. 1941 do 1. 2. 1946. Pak odešel do Veverské Bítýšky. K 28. 2. 1951 jmenován 1. kanovníkem stoličné kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Dva roky vykonával službu duchovního správce v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích. Od roku 1952 do 14. 10. 1995 kancléř Biskupství brněnského. Současně duchovní správce v kostele sv. Michala v Brně, a to až do r. 1979. Zemřel 21. 2. 2000 v Brně.

1945 FRANTIŠEK KVASNIČKA Narozen 20. 3. 1917 ve Staré Říši. Na kněze vysvěcen 5. 7. 1942 v Brně. V letech 1944-1945 kaplanem ve Veverské Bítýšce. Od 1. 2. 1945 do 1. 9. 1946 kaplanem v Blučině. Pak ustanoven vikářem u svatého Václava v Mikulově. Od 15. 1. 1952 do 30. 4. 1960 v Lanžhotě. Od roku 1960 spravoval farnosti Blížkovice a Častohostice. Od roku 2001 žil na odpočinku v Charitním domově na Moravci. Zemřel 6. 1. 2007 v rodné Staré Říši, kde je i pohřben.

1946 FRANTIŠEK MONHORT Narozen 19. 11. 1919 v Šebetově. Vysvěcen na kněze 5. 7. 1944 v Brně. Působil 2 roky jako kaplan v Šardicích. K 1. 9. 1946 ustanoven kaplanem v Blučině. Přeložen k 1. 8. 1947 za kooperátora do Babic u Moravských Budějovic, od roku 1948 v Bobrové. Od roku 1959 do ledna 1972 v Třešti. V lednu 1972 odešel do důchodu. Zemřel 24. 5. 1994 v Charitním domově na Moravci.

1947 JOSEF HOLUB Narozen 27. 2. 1923 v Brně. Vysvěcen na kněze dne 5. 7. 1947 v Brně. Od roku 1947 kaplanem v Blučině. K 1. 8. 1955 jmenován v Blučině administrátorem. Působil zde 14 let. Hned po svém nástupu v roce 1947 zajišťoval kompletní opravu střechy kostela, vč. báně věže, která byla pokryta měděným plechem, opravovány venkovní zdi. V roce 1960 vysázeno kolem kostela 400 růží, několik smrků a jalovců. Zemřel 8. 1. 1961. Pohřben na místním hřbitově.

1961 FRANTIŠEK HEDBÁVNÝ Narozen 2. 2. 1916 v Olší u Žďáru nad Sázavou. Vysvěcen 5. 7. 1940 v Brně. Byl 9 let kaplanem v brněnské diecézi, postupně byl v Biskupicích, v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Pozořicích a v Otnicích. Od 1. 9. 1949 farářem v Němčičkách. K 1. únoru 1961 ustanoven administrátorem v Blučině. Pokračoval v úpravách prostor kolem kostela zbudováním nového chodníku. V roce 1969 posvětil nově postavený kříž na Svatých polích. Roku 1970 instalován v kostele rozhlas. Zemřel 30. 1. 1974 ve Vojenské nemocnici v Brně. Je pochován na hřbitově v Blučině.

1974 KAREL HUGO Narozen 2. 2. 1927 v Ivančicích. Vysvěcen na kněze 1. 7. 1972 v Olomouci. Působil v Jihlavě u svatého Jakuba. V Blučině od roku 1974 do roku 1981, následně i v Měníně. Za jeho působení v Blučině byla opravena zeď kolem celého kostela, vyměněna okna v kostele, pořízen nový nábytek do sakristie. Přeložen do Brna-Židenic. Od roku 1990 farářem v Dolních Kounicích a Pavlově. Od roku 2007 ustanoven kooperátorem v Ivančicích. Zemřel 27. 9. 2009 v Ivančicích.  


1981 KAREL FIALA Narozen 8. 5. 1942 v Brně. Vysvěcen na kněze 20. 12. 1964 v Bratislavě. V letech 1967 až 1972 kooperátorem ve Slavkově u Brna. V letech 1972 - 1981 administrátorem ve Fryšavě pod Žákovou horou. V Blučině od 1. 7. 1981 do 31. 7. 1990 jako administrátor. Ve stejnou dobu administrátor excurrendo v Měníně. Za 9 let jeho působení v Blučině byla provedena oprava celého kostela. Při opravě propadlé podlahy v kapli sv. Barbory odkryta hrobka. Položena mramorová podlaha v celém kostele, opraveny všechny oltáře, vymalován celý kostel, pořízen nový obětní stůl, sedes, nový Betlém, Křížová cesta. Opravována věž. Pořízeny nové lavice do kaple sv. Barbory. Od 1. 8. 1990 farářem v Novém Městě na Moravě. Zemřel 13. 5. 1992 v Novém Městě na Moravě, kde je i pochován.

J. Cajzl
J. Cajzl

1990 JIŘÍ CAJZL Narozen 9. 5. 1953 v Brně. Vysvěcen na kněze 25. 6. 1978 v Brně. Působil v letech 1978-1979 ve Velkém Meziříčí, 1979-1980 ve Znojmě, 1980-1981 v Hodoníně, 1982-1984 ve Staré Říši a v Nové Říši, 1984-1990 farářem v Loděnici. Od 1. 8. 1990 do 31. 8. 1993 farářem v Blučině. V letech 1993-1996 farářem v Benešově u Boskovic, 1996-2003 v Břeclavi-Poštorné, 2004-2011 ve Slavonicích, 2011-2014 v Žeroticích. Od 1. 8. 2014 farním vikářem v Brně u svatého Jakuba.

1993 JIŘÍ LANDA Narozen 6. 7. 1947 v Brně. Vysvěcen 29. 6. 1974 v Brně. Administrátorem v Olbramovicích, v Našiměřicích a Vedrovicích. Od 1. 8. 1990 do 1. 9. 1992 administrátor v Moutnicích a v Žatčanech. V letech 1993 a 1994 působil v Blučině, v r. 1995 a 1996 v Měníně. Od r. 1997 farářem ve Vladislavi. Z důvodu nemoci byl uvolněn ze služby faráře. Zemřel 11. 2. 2020 v Brně. Je pochován v Deblíně.   

1994 Mgr. SLAVOMÍR BEDŘICH Narozen 22. 3. 1962 v Borkovanech. Vysvěcen na kněze 18. 6. 1994 v Brně. Působil jako kaplan v Židlochovicích. K 1. 7. 1994 převzal vedení farností Blučina a Měnín jako administrátor excurrendo. Za jeho působení opravována fara, včetně nové dlažby a schodiště. Na celý kostel dána nová vazba a krytina. Přeložen k 30. 6. 1996 do Lysic a Bedřichova. Od 1. 8. 2014 ustanoven farářem v Rakvicích. 

1996 JOSEF VALOUŠEK Narozen 6. 1. 1921 ve Velkých Pavlovicích. Vysvěcen 29. 7. 1945 v Brně. V letech 1945-1947 kaplanem v Dolních Dunajovicích. Od dubna 1947 do května 1949 ve vyšetřovací vazbě pro podezření z protistátní činnosti. Od 1. 5. 1949 do 31. 7. 1956 kaplanem v Židlochovicích. V letech 1956-60 v Perné a Bavorech administrátorem. Od 1. 4. 1960 administrátorem v Židlochovicích a v Nosislavi. Děkanem od 1. května 1978 do 14. 11. 1996. V Blučině administrátor excurrendo od 1. 7. do 31. 8. 1996. V letech 1996 až 2005 výpomocný duchovní, pak v důchodu. Zemřel 19. 7. 2007 v Židlochovicích, kde je i pochován.

M. Bejček
M. Bejček

1996 ICLic. Mgr. Jan Nepomuk MARTIN BEJČEK, OSB Narozen 4. 6. 1972 v Brně. Studium teologie v Praze a Olomouci. Kněžské svěcení 22. 6. 1996 v Brně. Oblát řádu svatého Benedikta v Rajhradě. V Blučině kaplanem od 1. 7. 1996, následně 1. 9. - 15. 11. 1996 jako administrátor excurrendo. Získal pro Blučinu ostatky svatého Vojtěcha. Začal s přípravou na zhotovení 3 nových zvonů. K 15. 11. 1996 kaplanem ve farnosti Břeclav. Od roku 1998 farářem v Letonicích, Dražovicích.

1996 JAN HODOVSKÝ Narozen 4. 10. 1948. Vysvěcen 26. 6. 1977 v Brně. Působil jako kaplan v Židlochovicích, jako farář v Těšanech, Brtnici. Od 15. 11. 1996 ustaven farářem v Židlochovicích. Působil v Blučině jako administrátor excurrendo od 15. 11. 1996 do 19. 9. 1999. V květnu 1997 byly instalovány 3 nové zvony. O rok později započato s odvodněním kostela. Od 20. 9. 1999 farářem v Cetkovicích a Vískách.

1999 ThDr. ŁUKASZ SZENDZIELORZ kněz katovické diecéze. Narozen 30. 12. 1970 v Siemianowicích. Vysvěcen 13. 5. 1995 v Katovicích. V letech 1995-1998 farním vikářem ve farnosti sv. Maksymiliana–Tychy. V letech 1998-1999 farním vikářem v Moutnicích a Měníně. Od 20. 9. 1999 ustanoven farářem v Blučině. Zajistil dokončení odvodnění kostela. Nechal restaurovat sochy, dal vymalovat kostel. K 1. 8. 2008 děkanem ve Velkém Meziříčí. Od 1. 8. 2015 působí v Břeclavi-Poštorné.

2008 ThDr. HYNEK ŠMERDA, Ph.D. Narozen 29. 8. 1979 v Brně. Pochází z Tišnova. Studium teologie v Olomouci a v Římě. Kněžské svěcení 24. 6. 2006 v Brně. V letech 2006-07 kaplanem v Hodoníně, 2008 v Brně u sv. Tomáše. Farářem v Blučině od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2019. V roce 2011 instaloval nový hlavní oltář se svatostánkem. Dokončeny nové schody na věž, tím umožněn vstup pro veřejnost. V roce 2020 ředitelem Poutního domu Velehrad ve Vatikánu. V letech 2021-22 farářem v Třešti. Nyní spravuje farnosti Cizkrajov, Staré Hobzí u Slavonic a poutní kostel Panny Marie Montserratské.

V SOUČASNOSTI VE FARNOSTI PŮSOBÍ

Mgr. et Bc. JAROSLAV TRÁVNÍČEK Narozen 26. 11. 1967 v Hodoníně. Teologii studoval v Praze. Kněžské svěcení 24. 6. 2000 v Brně. Původně učitel. Do roku 2019 byl salesiánem. Působil na řadě míst ve střediscích mládeže. V letech 2010–2018 spirituál Křesťanského gymnázia v Praze. V Blučině od 1. ledna 2020.


Mjr. Mgr. PAVEL MATOUŠEK, OFS Narozen 10. 7. 1967 v Brně. Od 14. 10. 1989 žije v manželství s manželkou Zuzanou. Od roku 1992 člen Sekulárního františkánského řádu. Od 4. 10. 1994 žije v Blučině. Jáhenské svěcení 15. 7. 2005 v Brně - trvalý jáhen ustanovený k jáhenské službě v Blučině. Od 1. 10. 2008 ustanoven vojenským kaplanem v Armádě ČR: říjen 2008 - listopad 2013 kaplan Odboru kariérové přípravy VeV-VA Vyškov, září 2010 - červenec 2011 kaplan 1. úkolového uskupení AČR KFOR (Šajkovac - Kosovo), květen - prosinec 2012 kaplan 5. úkolového uskupení AČR ISAF (KAIA Kábul - Afghánistán), prosinec 2013 - prosinec 2018 kaplan Oddělení Duchovní služby VeV-VA Vyškov, od ledna 2019 kaplan Pastoračního centra Duchovní služby VeVA Vyškov.