Křest dítěte

Pro křest dětí se vyžaduje katolická víra rodičů (alespoň jednoho) v takové míře, že dává církvi "opodstatněnou naději" na náboženskou výchovu dítěte. Ke křesťanské výchově neodmyslitelně patří aktivní účast na bohoslužbách, osobní i společná modlitba, navštěvování výuky náboženství na ZŠ, přijetí eucharistie a biřmování ve vhodném věku.
Příprava ke křtu malých dětí se obvykle skládá ze tří setkání s knězem. Křestní kmotr musí být dobrým příkladem křesťanského života. Je-li dospělý, pak musí být biřmovaný. Má-li vlastní rodinu, pak žije v církevně platném manželství.
Starší děti se mohou se souhlasem rodičů na křest připravovat v rámci školní výuky náboženství (např. před prvním svatým přijímáním). Je však důležité, aby nejen dítě, ale také jeho rodina projevila konkrétní zájem o život v církvi.
Pokud by se někdo z vážného důvodu rozhodl žádat o křest svých dětí ve farnosti, kde nebydlí, může tak učinit s písemným souhlasem vlastního faráře. Obcházení těchto pravidel z důvodu utíkání před zodpovědnými požadavky církve svědčí o neupřímnosti křestního slibu rodičů.

Obřad křtu dětí se koná buď při mši svaté (nejlépe v neděli, kdy je přítomno celé společenství věřících), nebo mimo mši svatou dle individuální domluvy s farářem.