Výuka náboženství


Výuka ve školním roce 2023/2024 probíhá na faře v Blučině takto:

vždy ve středu od 15 hodin na faře pro děti 1. stupně ZŠ

Dětská schola: každý pátek v 16:30 na faře

Obecné úkoly předmětu Náboženská výchova

Školní výuka náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc v orientaci v tomto světě a umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici a k nabídce křesťanského způsobu života.

Obecné cíle

Dítě má být uschopněno:
" k pozitivnímu vnímání a otevírání se skutečnostem světa, který nás obklopuje;
" k rozvíjení základních existenciálních zkušeností a jejich prohloubení ve světle víry;
" k porozumění křesťanskému obrazu Boha a povolání učedníků Ježíše Krista;
" k zodpovědnému jednání ve společnosti s horizontem křesťanských mravních ideálů;
" k plnohodnotnému vnímání křesťanských svátků a pochopení jejich významu pro život člověka;
" k ocenění síly křesťanství, jak se projevila v dílech evropského kulturního okruhu.

Úspěšné splnění cílů náboženské výchovy je dlouhodobou záležitostí, která se neobejde bez aktivní podpory ze strany rodiny. Předem děkujeme všem rodičům za důvěru, s níž nám umožňují podílet se na formování osobnosti jejich dětí.

Jak se přihlásit?

Program náboženské výchovy počítá se zapojením školáků hned od první třídy. Nic ale nebrání tomu, aby se přihlásili i starší žáci, kteří do náboženství dříve nechodili, nebo snad některý ročník vynechali. Lépe pozdě, než vůbec.

Přihlášku do náboženství si můžete vyzvednout v kostele nebo na faře.